AIT 101 / ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
İnkılabın tanımı ve Türk İnkılabı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Milli Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, kongreler, devletlerle olan ilişkiler ve yapılan anlaşmalar.

HUK 151 – Hukuka Giriş ve Deniz Ticaret Hukuku
Sosyal hayatı düzenleyen kurallar; Hukuk dalları tanıtımı, yargı organlarının tanıtımı ve görevleri, medeni kanun sistemi. Başlangıç hükümleri, kişiler hukuku, borç ilişkisi ve kaynakları, akitler, haksız fiiller, haksız iktisap, borcun ifası, borçların üçüncü kişilere etkileri, borcun sona ermesi, müteselsil borçlar, şarta bağlı borçlar. Ticaret hukukuna giriş. TTK’na göre ticari iş, ticari hüküm, ticari işletme, tacir, tüccar yardımcıları, ticaret şirketleri, kıymetli evrak. Milletlerarası hukuk.

GEL 101 – Deniz Elektroniği
Yarı iletkenler teorisi, diyotlar, diyot devreleri. Tranzistorlar, tranzistorlu devrelerin çözümlenmesi, tranzistorlu yükselteçler. Alan etkili tranzistorlar.Geri beslemeli yükselteçler ve osilatörler. Güç yükselticileri. Multivibratörler. Modülasyon. Antenlerin özellikleri, elektromagnetik dalgaların özellikleri ve yayılma. Anten tipleri ve özellikleri.

MET 101 – Deniz Meteorolojisi
Meteorolojinin tanımı ve denizcilikteki önemi. Atmosfer, kompozisyonu ve fiziksel özellikleri. Güneş radyasyonu. Meteorolojik elemanlar; Rüzgâr, gerçek rüzgâr şiddeti ve yönü hava sıcaklığı, atmosfer basıncı,  nemlilik, görüş uzaklığı bulut ve yağış, gemide kullanılan Meteoroloji aletleri ve gözlem. Gemilerde kullanılan gözlem ve analiz kod formları. Genel atmosfer sirkülasyonu; dünya basınç ve rüzgâr sistemleri, musonlar yerel rüzgârlar. Denizde hava tahmini. İklim tipleri.

DFZ 101 – Fizik I
Vektörler, statik, dinamik, iş, enerji, güç, momentum, dönme hareketi harmoni hareket, hidrostatik, hidrodinamik, ısı ve sıcaklık, ısı transferi, dalga hareketi, ses ve akışkanlar Mekaniği. Kinematik ve dinamik, termodinamik, uygun gazların muhafaza edilmesi.

GMG 101 – Gemi Makineleri I
Gemi sevkine ilişkin temel tanımlar. Gemilerde kullanılan makinelerin türleri ve görevleri. Dizel, sitim türbini, pistonlu sitim, gaz türbini makine sistemleri ve nükleer enerji ile gemi sevkinin ilkeleri, genel karşılaştırmalar. Dizel motorlarının türleri ve kullanım yerleri. İçten yanmalı motor ilkeleri, dizel motorlarının parçaları ve dizel motor sistemleri: Hava, egzoz, ilk hareket, soğutma, yağlama ve yakıt sistemleri. Dizel motorlarında güç ve devir kontrolü. Gemi kazanları hakkında genel bilgi ve sitim güç sistemleri.

MAT 101 – Matematik I
Limit ve süreklilik. Türev ve türev kuralları, yüksek derece türevler, zincir kuralı. İlişkili değişim hızı. Roll ve ortalama değer teoremleri. Kritik nokta, asimptot tayini ve eğri çizimi. İnegral hesap: İntegralin geometri ve bilimdeki uygulamaları. L’Hospital kuralı. Liner cebir; matrisler, determinantlar, liner denklem sistemlerinin çözümleri.

NVG 101 – Seyir I
Navigasyonun tanımı ve tarihçesi, navigasyon araç   ve yöntemlerinin gelişimi. Yerkürenin şekli, kutupların tanımlanması, başlangıç enlemi ve enlemler, başlangıç boylamı ve boylamlar, enlem ve boylam farkları. Harita projeksiyonları, Deniz seyir haritalarının özellikleri, küçük alan merkator haritası çizimi, diğer projeksiyon yöntemleri ile merkator projeksiyonunun karşılaştırılması, harita katalogları ve kullanımı, Semboller ve Kısaltmalar kitabının kullanımı, Denizcilere ilanlar ve kullanımı, harita düzeltmeleri, büyük ve küçük düzeltmeler, denizde mesafe kavramı, denizde yön kavramı, Seyir ile ilgili yayınlar ve özellikleri.

GÜV 101 – Denizde Güvenlik I
Denizde canlı kalma. Can kurtarma araçları ve donanımları, temel ilkyardım bir kaza ya da acil durum karşılaşması halinde yapılması gerekenler. Personel eğitimi ve sosyal sorumluluk eğitimi.

GEM 101 – Gemicilik I
Gemiciliğin tanımı ve tarihçesi, modern gemiciliğin  gelişimi, genel gemicilik terimleri, teknenin kısımları ile ilgili terimler, teknenin kullanılması ile ilgili terimler, tekneye ait terimler, mevki veya yön ile ilgili terimler gemicilikte kullanılan yapı ve araçlar, yardımcı yapılar, denizde kullanılan hız, uzunluk, tonaj ölçüleri, gemi tipleri, gemilerin genel sınıflandırılmaları, ticaret gemilerinin işletme türleri ve özellikleri, filikalar ve filikaların tipleri, filikanın yapısı filikanın kısımları, ahşap ve sentetik maddelerden yapılan filikalar, kürekli bir filikada kullanılan terimler, kürek çekme teknikleri, motorlu filikaları kullanmak, denizli havalarda filika kullanmak, yelkenli tekneler ve donanımları, yelkenle seyir ve yanaşıp-kalkma, yelkenli tekneden denize adam düşmesi. Dümen donanımları, yedek dümen donanımları, pervane ve pervane tipleri, su sızdırmaz geçitler, makine dairesi ve bölümleri, güverte donanımları, bir direğin kısımları ve donanımı, bumbalar, alavere, farrel ve hallen donanımları, ağır bumbalar, kreynler ve ray sistemli kreynler, vinçler, mataforalar, gaz firar boruları ve makinalar, güverte yapıları, babalar, kurtağızları, mapalar, iskele donanımları ve çarmıhlar, kilitler, radansalar, keryeler, kancalar, liftin uskurları, makaralar, palangalar ve donatımları, bağlama teknik ve yöntemleri, baş ve kıç kasara donanımları.

BİL 152 – Bilgisayara Giriş
Bilgisayarların fonksiyonel yapısı ve çevre birimleri. Mikrobilgisayar işletim sistemleri ve fonksiyonları. Bilgisayar yazılımları, programlama dilleri ve algoritmalar. Bir programlama lisanının elemanları: değişkenler, sabitler, aritmetik işlemler, kontrol yapıları, fonksiyonlar ve altprogramlar. Programların geliştirilmesi ve denenmesi. Uygulama paket programları (kelime işlemciler, tablo programları ve veri tabanları.) DOS ve WINDOWS programları. Temel paket programları hakkında bilgi. Norton Commander, Norton Utilities, Word 7, Excel 6, Corel Graphics ve DBASE. Programlamaya giriş, kompayler ve translatörler hakkında bilgi, BASIC programlamasının ilkeleri.

MAT 102 – Matematik II
Sonsuz seriler, Geometrik seriler, Kuvvet serileri, Toylor serileri, Parametrik denklemler, Kutupsal koordinatlar, Vektör değerli fonksiyonlar, çok değişkenli fonksiyonların limiti, kısmi türevi, zincir kuralı, kritik değerler küresel ve yerel ekstrem. Katlı integraller ve uygulamaları. Üçlü integral, silindirik ve küresel koordinat sistemleri.

NVG 102 – Seyir II
Özel seyir türlerinin tanıtılması, Düzlem seyri, volta seyri, enlem seyri, orta enlem seyri, düzlem seyri ve merkator seyri problemleri, rota ve kerteriz kavramı, gerçek ve göreli kerteriz ve çevrimleri, manyetik pusulanın tarihçesi, kısımları, doğal ve yapay sapmanın tanıtımı, doğal ve yapay sapmanın pusla değerine uygulanması ile hakiki rota değerini bulma veya tersi olarak pusla değerini bulma, yapay sapma çizelgesinin hazırlanışı, manyetik pusla düzeltmesi, Cayro puslanın tanıtımı ve çalışma prensipleri, köprü üstünde seyirle ilgili olarak kullandığımız tüm seyir aletlerinin tanıtımı, parakeet seyri, DR, EP, FIX mevkilerin öğretilmesi, kıyı seyri yöntemleri, kıyı seyrinde fix mevki bulma yöntemleri, radarın kıyı seyrinde kullanımı, kılavuz kitaplarının ve haritaların kullanımı. Fenerler ve sis işaretleri, fenerlerin karakterleri ve sınıflandırılması, fener kitaplarını kullanma, fenerlerin görünme mesafeleri, fenerlere ait kısaltmalar, sis işaretleri, Şamandıralıma sistemleri, sistem A ve sistem B’nin tanıtımı, lateral ve kardinal işaretlerin haritada gösterimi.

NVG 213 – Seyir III
Kıyı seyrinde dikkat edilecek noktalar, kıyı seyrinde seyir planlaması esasları, trafik ayrım düzenlerinde, boğaz geçişlerinde, kıyıya yakın ve kıstlı görüşte seyir kuralları, akıntı ve rüzgâr etkisinin hesaplanması, akıntı seyir üçgeni ve problemlerinin çözümü, Gel-git’in temel teorisi, en az alçak su ve ilgili kavramlar, en yüksek su ve ilgili kavramlar, ana liman ve tali liman için gel-git çözümleri, gel-git akıntıları ve hesaplanması, büyük daire seyri, bileşik seyir, okyanus seyirlerinde seyir planlaması, okyanus seyri ile ilgili notik yayınların kullanılması, kurtarma ve yardım amaçlı seyir esasları, yüksek enlemlerde ve buzda seyir esasları, jurnal tutma ve ilgili kurallar, kıyı seyrinde ve limanda jurnal tutma esasları.

GİN 201 – Gemi İnşa I
Gemilerin boyutları, çeşitli gemi formları, general corgo tanker, dömeci, obo, konteyner, ro/ro ve yolcu gemilerinin tipleri ve konstrüksiyon özellikleri, gemi genel aranjman planları, ambarlar, makine dairesi, baş ve kıç pik tankları, dabılbotum tanklar, ambar ağızları, su geçirmez perdeler, sıvı yük tankları, postalar, bayraklar, kemereler, öksüz kemereler, borda saçları, tank toplar, stringerler, stifnerler, bodoslamalar, kasaralar, üst yapılar, sintineler, top side tanklar, ambar kapakları, loçalar, babalar, boru devreleri, baş ve kıç dikmeler, pervaneler, saft tüneli, pervane şaftı, fribord, draft markaları, gemi inşa emniyet belgesi, kontroller.

BDN 102 – Beden Eğitimi I
Beden yeterliliğini geliştirmeye yönelik programları ileri düzeye çıkarmak için gemi ve dar mahallerde kullanabilecek programları üretmek.  Öz güveni geliştirecek bedensel aktiviteleri deniz koşullarına uygun programlarda eğitimlerin verilmesi.

GÜV 102 – Denizde Güvenlik II
Enfeksiyonlar ve hastalıklar gemide ilk yardım, kanamalar, kırıklar, yanıklar, şuur kaybı, zehirlenme, dengeli beslenme, temizlik, aile planlaması. Gemide acil tıbbi durum içeriği: Doktorlara tıbbi semptomları tanımlamak ve rapor yazmak için kullanılan lisanın açıklanması, tıbbi kitapların anlaşılması, temel anatomi, vücudun kısımları, iskelet, organlar, sağlık vizesi ve belgesi, izolasyon ve bulaşıcı hastalıklar, karantina, denizde ölüm, gemide alkolizm ve ilaç(uyuşturucu)bağımlılığı, ilaç listesi.

GEM 102 – Gemicilik II
Halatlar ve türleri, halatların özellikleri ve ölçülmesi, bitkisel, sentetik ve çelik tel halatların kısımları ve kesilme güçleri, halatların korunması ve sağlıklı kullanılması, halatları işlemlere hazırlamak, halat işlemlerinde kullanılan kumandalar ve terimler, halatla yapılan gemicilik işlemleri, gemici bağlarının tanıtımı ve yapılması, piyan işleri, bitkisel halat dikişleri, tel halat dikişleri, Gemilerin yapısı ve bölümleri, omurga, döşekler, postalar ve kemereler, güverteler, bölme perdeleri, dip tankları, üst-yan tanklar, ambarlar, ambar ağızları, ambar kapakları, ambar açma-kapama donanımları, sintine kuyuları ve devreleri, balast tankları ve devreleri, yakıt tankları ve slop tanklar, tankerlerde tank yapısı. Irgatlar, demir ve zincirler, demirlemede ve halat manevrasında kullanılan kumandalar ve terimler, gemi planları, gemilerde bakım-tutum ve boya işleri, boyaya hazırlık, boyama teknikleri, balast tanklarının korunması, gemilerin denet ve sörveylere hazırlanması.

VAR 102 – Vardiya Standartları I
Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları, Gemi Raporlama Sistemleri, Gemi Trafik Hizmetlerine Uygun Raporlama (VTS), Köprü üstü Kaynak Yönetimi (BRM), Deniz Çevresinin Korunması, Emniyetli vardiya tutma.

HAB 201 – Deniz Haberleşmesi I
Yer istasyonlarını kullanarak tehlike, ivdelik ve emniyet mesajlarını alıp verebilmek için gerekli  yöntemler, G.M.D.S.S tanıtımı, yeni sistemin oluşumu ve uluslararası kurallar, COSPAS/SARSAT, EPIRB cihazları, INMARSAT sistemi, deniz alanlarının belirlenme şekli, G.M.D.S.S’ t dinlenmesi zorunlu frekanslar, tehlike ve emniyet mesajları için kullanılan frekanslar, bölglere göre kullanılması zorunlu cihazlar, INMARSAT-A ve INMARSAT-C ile acil yardım çağrısı gönderilmesi, DSC sistemi, INMARSAT   uydularının genel haberleşmede kullanımı, anten yönlendirme, uydu-teleks haberleşmesi, uydu-telefon ve faks haberleşmesi, INMARSAT-M, ücretlendirme ve tahsilat.

YEO 201 – Yük Elleçleme ve İşlemleri I 
Kuru yükler, ambarların yüke hazırlanması ve kontrolu, yüklerin ayırımı ve seperasyonu,  yüklerin emniyete alınması, yüklerin havalandırılması ve rutubet kontrolu, güverte yükleri, dondurulmuş yükler, konteyner taşımacılığı. Yük donanımları, yükleme-boşaltmada emniyet, dip-tank yükleri, tehlikeli ve zararlı yükler, paketlenmiş tehlikeli yükler, dökme yükler, hububat taşımacılığı, tanker taşımacılığı, tankerlerin arrajmanları, boru devreleri, yük pompaları, tanklar ve kontrolleri, tank temizliği, tank yıkama usulleri, artık ve kirli su tankları, temiz balast, kirli balast, tankerlerde emniyet sistemleri, istif ve denge hesapları, yükleme hesapları, yükleme planları, draft ve trim

GDS 301 – GMDSS Simulator I
VHF R/T fonksiyonları, VHF-DSC fonksiyonları, VHF   R/T, DSC testleri, VHF R/T, tehlike, ivedilik, güvenlik ve rutin bağlantılar MF R/T fonksiyonları, MF-DSC fonksiyonları MF R/T, DSC testleri,MF R/T tehlike, ivedilik, güvenlik ve rutin RX/TX, HF R/T fonksiyonları, HF-DSC fonksiyonları, HF R/T, DSC tehlike, ivedilik, güvenlik ve rutin RX/TX. Radio-telex RX/TX. COSPAS/SARSAT, EPIRB ve INMARSAT SİSTEMİ, INMARSAT üzerinden genel haberleşme, Inmarsat üzerinden telefon, Inmarsat-C, Inmarsat-M, ücretlendirme.

HUK 251 – Deniz Ticaret Hukuku I
Deniz Hukuku bölümleri  ve konuları. Deniz Kamu Hukuku, Deniz İdare Hukuku. Deniz İdari Teşkilatı, görev ve yetkileri. Denizde can ve mal güvenliği. Gümrük işlemleri ve mali yükümlülükler. Gemi, gemi sicili, bayrağı, donatan, kaptan. Deniz Ceza Hukuku, deniz kirliliği ile ilgili düzenlemeler. Deniz Devletler Umumi Hukuku. Iç sular, karasuları,uluslararası geçişler, bitişik bölge, abluka, ambargo. Deniz İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku.

MEN 201 – Denizcilik İngilizcesi 
Gemiler, sınıflandırılmaları, bölümleri, İngilizce denizcilik terimle, denizde emniyet ve yangınla mücadele konusunda İngilizce terimler, deniz haritaları ve denizcilik neşriyatı İngilizcesi, meteoroloji İngilizcesi, deniz ticari işletmecilik İngilizcesi, deniz teknik işletmecilik İngilizcesi, deniz ve liman idaresi ve deniz hukuku İngilizcesi, İngilizce gemi belgeleri ve yükle ilgili İngilizce belgeler, gemi kayıtları ve denizcilik yazışmaları İngilizcesi, gemi bakim-tutum ve onarımında kullanılan İngilizce, sörvey ve denetleme İngilizcesi, haberleşme İngilizcesi, acil durum ve emniyet mesajlarında kullanılan İngilizce, tıbbi acil durum haberleşmesinde kullanılan İngilizce.

NVG 213 – Seyir III
Kıyı seyrinde dikkat edilecek noktalar, kıyı seyrinde seyir planlaması esasları, trafik ayrım düzenlerinde, boğaz geçişlerinde, kıyıya yakın ve kıstlı görüşte seyir kuralları, akıntı ve rüzgâr etkisinin hesaplanması, akıntı seyir üçgeni ve problemlerinin çözümü, Gel-git’in temel teorisi, en az alçak su ve ilgili kavramlar, en yüksek su ve ilgili kavramlar, ana liman ve tali liman için gel-git çözümleri, gel-git akıntıları ve hesaplanması, büyük daire seyri, bileşik seyir, okyanus seyirlerinde seyir planlaması, okyanus seyri ile ilgili notik yayınların kullanılması, kurtarma ve yardım amaçlı seyir esasları, yüksek enlemlerde ve buzda seyir esasları, jurnal tutma ve ilgili kurallar, kıyı seyrinde ve limanda jurnal tutma esasları.

NVG 252 – Elektronik Seyir Yardımcıları I
Cayro pusla ve çalışma prensibi, Sperry ve Anschütz puslaları, ağırlık kontrolu, salınım ve söndürme, izleme düzeni ve tekrarcı(ripiter)ler, cayro puslanın çalıştırılması ve hataları, göndericili mıknatıs pusla. Otomatik pilot. Sesdalgalarının suda yayılması. Ekolu iskandil. Paraketeler Sonar. Elektromagnetik dalgaların yayılması. Telsiz Kerteriz aygıtı. Faksimil. Navtex. Hiperbolik seyir sistemleri, Loran-C, Decca, Omega. Uydu seyir sistemleri, Transit ve GPS. Tümleşik seyir sistemi. Sefer bilgi kayıt sistemi(VDR).

VAR 202 – Vardiya Standartları III
Seyir ve liman vardiyası esasları ve uygulanacak yöntemler, çatışmayı önleme kurallarının değerlendirilmesi, çeşitli olaylarda çatışma hatalarının taraflara göre tespiti, kılavuz kaptan ile bilgi alışverişi, liman vardiyalarının emniyet açısından değerlendirilmesi, tehlikeli yük, yükleme ve boşaltmalarında alınacak tedbirler ve makina bölümü ile koordinasyon, deniz kirliliğinin getireceği sorumluluklar, deniz kirliliğini önleyici tedbirler, deniz kirliliği durumunda yapılacak işler, yağ kayıt defterinin muntazam tutulması, IOPP sertifikası ve kontroller.

MEN 210 – Denizcilik İngilizcesi II 
Gemiler, Siniflandirilmalari, Bölümleri, İngilizce Denizcilik Terimle, Denizde Emniyet Ve Yanginla Mücadele Konusunda İngilizce Terimler, Deniz Haritalari Ve Denizcilik Neşriyati İngilizcesi, Meteoroloji İngilizcesi, Deniz Ticari İşletmecilik İngilizcesi, Deniz Teknik İşletmecilik İngilizcesi, Deniz Ve Liman İdaresi Ve Deniz Hukuku İngilizcesi, İngilizce Gemi Belgeleri Ve Yükle İlgili İngilizce Belgeler, Gemi Kayitlari Ve Denizcilik Yazişmalari İngilizcesi, Gemi Bakim-Tutum Ve Onariminda Kullanilan İngilizce, Sörvey Ve Denetleme İngilizcesi, Haberleşme İngilizcesi, Acil Durum Ve Emniyet Mesajlarinda Kullanilan İngilizce, Tibbi Acil Durum Haberleşmesinde Kullanilan İngilizce.

DUM 499 – Mezuniyet Projesi
Teorik ve teknolojik araştırmalara dayalı, iyi tanımlanmış, güncel bir problem çözümlenmesi ve sonuçların görsel araçlarla sunulması gerekir.

NVG 214 – Seyir IV
Astronomi seyrine giriş. Güneş sistemi ve gezegenler, dünyanın yörüngesi ve mevsimlerin oluşumu, dönenceler, dünyanın kendi etrafında dönüşü ve gece-gündüz oluşumu, gündüz süresinin değişiminin nedenleri, Gök küresi ve koordinat sistemi, Küresel seyir üçgeni ve elemanları, seyirde zaman kavramları ve zaman denklemi, yıldız saat açısı, meyil ve kutup mesafesi kavramları, GHA, LHA ve göksel boylam kavramları ve ilişkileri, Aries ve GHA ilişkisi, doğuş, batış ve alacakaranlık zamanlarının hesaplanması, rasat zamanının hesaplanması, Sextantın optic prensibi, sextantın kullanılması, sextantın hataları, sextantın hatalarının düzeltilmesi, Uzade hatası ve bulunması, sextant yüksekliğine uygulanacak düzeltmeler. Amplitude table ile cayro hatası, güneşin meridyen geçişi, ABC Tables ile hakiki azimuth ve cayro hatası, mevki hattının bulunması, sight reduction tables ile rasat mevkisinin bulunması.

GYD 202 – Gemi Dengesi
Gemilerin boyutları, boyutlar arası ilişkiler,   gemilerin tonajları, kuvvetler ve momentler, ağırlık merkezi, yoğunluk ve özgül ağırlık, yüzme kanunları, enine denge, doğrultucu kol GZ, çeşitli denge durumları, enine hareket merkezi, stiff ve tender gemiler, önerilen GM yükseklikleri, negatif GM- den kaçınma, serbest sıvıların dengeye etkisi, stabilite eğrileri, boyuna denge, trim, boyuna dengenin günümüz denizciliğinde kullanılması, tahıl yüklemesi, tahılın doğurduğu yatırıcı momentler, statik stabilite diyagramı, simpson metodunun alan hesaplanmasında kullanılması, gemi mukavemeti, statik  kuvvetler, dinamik kuvvetler, gerilme, kesme kuvveti, eğilme momenti, Bonjean eğrileri, Murray metodu, draft sörvey.

GÜV 214 – Denizde Güvenlik III
SOLAS 1974 Konvansiyonunun genel tanıtımı, bölümleri, ekleri ve kuralları hakkında bilgi. Can kurtarma teçhizatı, filikalar, şişirme can salları, mataforalar, can kurtarma vasıtalarında bulunması gerekli malzemeler, can kurtarma vasıtalarının bakım tutumu, gemiyi terk, denizden adam kurtarma, suda yaşam ve hipotermi, can kurtarma vasıtalarında yaşam, arama kurtarma ve yardım, kurtarma ve yardım organizasyonları, gemilerin can kurtarma teçhizatı bakımından kontrolleri, can kurtarma vasıtaları sertifikası. Denizde sağ kalma.

MRV 202 – Gemi Elleçleme ve Manevrası I
Değişik detveyt, draft, trim, sürat ve omurga altında kalan su miktarının gemilerin dönme dairesine ve durma mesafesine olan etkileri. Rüzgar ve akıntıların gemiyi abramaya olan etkileri. Denize adam düştüğü durumlarda uygulanak manevra yöntemleri. Aniden çıkan çok sert rüzgarların gemiyi kullanmaya olan etkisi. Yanaşma ve kalkma manevraları.Manevralarda kullanılan halatların adları ve kullanılma yöntemleri, halatların bosalanması ve volta edilmesi. Manevralarda usturmaca  kullanılması ve önemi. Halat kesilmesini önleyici tedbirler. El incesi fırlatma yöntemleri. Demir manevraları. Demir yeri seçimi, derin suya demirleme, verilecek kaloma miktarı demir manevralarında köprüüstü ile yapılacak işaretleşmeler.

ARS 301 – Simülator I
Simülatörün Kendi-Gemi özelliklerinin ve kontrollarının tanınması. Temel radar ve plotlamasının tekrarı. Kapalı denizlerde ve yoğun trafikli sularda radarla seyir ve çatışmayı önleme eksersizleri. Radarla trafik ayırım düzenleri içinde ve yakınında eksersizler. Başlıca ARPA sistemleri. ARPA için IMO performans standardları. ARPA’da hedeflerin izlemeye alınması. İzleme yeteneği ve sınırlılıkları, işlem gecikmeleri.

YÜZ 202 – Yüzme
Serbest stil yüzme tekniği, sırt üstü yüzme tekniği,  suda can kurtarma, suya atlama ve dalma teknikleri.

TUR 202 / TÜRK DİLİ
Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf  incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri, (anı, fıkra, hikâye, eleştiri, roman vb.) formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale vb.) makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerinde çalışılacaktır.